Rehellistä päihde- ja huumevalistusta: tiesitkö sinä tätä yleisimmistä päihteistä?

_66532979_doughnut_624

Päihteet ja huumeet ovat merkittävä osa jokaisen ihmisen elämää. Vaikka ei itse koskaan päihtyisikään, elää todennäköisesti yhteiskunnassa, jossa niin säännöllisesti tehdään. Silloin faktapohjainen tieto on avainasemassa päihteiden ja huumeiden haittojen minimoimisessa ja jopa niiden mahdollisen potentiaalin esille tuomisessa – niin henkilökohtaisella kuin yhteiskunnallisellakin tasolla. Järkevän päihde- ja huumekeskustelun kuitenkin estävät tietyt myytit, jotka toivottavasti saan tässä rikottua. Olen listannut yhteensä yhdeksän päihdettä sekä huumetta, ja antanut niistä yleiskatsauksen perustuen viimeisimpään tieteelliseen tietoon.

Huumausaine on lakitekninen termi Suomen laissa, ja se tarkoittaa laitonta päihdettä. Huumeiden ja päihteiden välillä ei ole siis mitään rakenteellisia tai vaikutuksiltaan eroavia tekijöitä, vaan tämä kahtiajako johtuu lähinnä poliittisista ja kulttuurillisista syistä, mikä kiteytyy laissa. Olenkin päihteen nimen alle laittanut sen juridisen statuksen Suomessa, jotta lukijan on helppo todeta tämä asia itse vertailemalla eri substansseja eri kategorioista keskenään.

Päihteen nimen alla on myös luokka, johon se vaikutuksiensa perusteella luetaan, ja joidenka perusteella olen aineet tekstiin järjestänyt. Tekstissä ovat edustettuna stimulantit, depressantit, psykedeelit ja deliriantit. Näistä jää vielä yli yksi yleinen luokka, dissosiatiivit, jota en kuitenkaan nähnyt tarpeelliseksi tuoda nyt esiin.

Tekstissä esiintyvät substanssit ovat esiintymisjärjestyksessään: 1. sukroosi 2. nikotiini 3. amfetamiini 4. etanoli 5. heroiini 6. kannabis 7. DMT 8. psilosybiini 9. hulluruoho


STIMULANTIT

1. sukroosi
sääntelemätön päihde
stimulantti

Sukroosi, eli niin sanottu tavallinen pöytäsokeri, on sokeriruo’osta eroteltava yhdiste, joka sisältää glukoosia ja fruktoosia. Glukoosi on ihmiselle tietyissä määrin välttämätön ravintoaine: se on esimerkiksi verensokerina aivojen energianlähde. Fruktoosia keho ei tarvitse. Sukroosi ei lajityypillisesti kuulu ihmislajin ruokavalioon sellaisenaan, mutta siitä tuli osa ihmisen ruokavaliota 1800-luvulla, kun tekniikka mahdollisti sen suuren mittakaavan tuottamisen ja levittämisen. Nykyään länsimainen ihminen nauttii asiantuntijajärjestöjen mukaan keskimäärin moninkertaisesti sallittua suuremman määrän sokeria päivässä, minkä jo yksi tölkki limua ylittää, ja sukroosia lisätään kaikkeen mikroaterioista sekä tomaattikastikkeista jugurttiin ja leipään.

Sukroosi vaikuttaa ihmisaivoihin pääsääntöisesti kielen makureseptoreiden kautta, josta lähtee viesti aivoihin dopamiini- ja opioidireseptoreille. Yhdessä nämä muun muassa alkoholin, heroiinin, nikotiinin ja kokaiinin välittäjäaineet laukaisevat mielihyvää, opettavat aivoille, että tätä pitää saada jatkossakin. Ja mikäli kaava toistetaan tarpeeksi usein, aiheuttavat rakenteellisia muutoksia aivoihin, jotka löytyvät magneettikuvissa ylipainoisten ihmisten lisäksi myös klassisten narkomaanien ja alkoholistien aivoista. Sukroosi ei kuitenkaan vaikuta aivoihin ainoastaan makuaistin kautta, vaan geneettisesti muunneltujen rottienkin, jotka eivät pysty maistamaan mitään, on tutkittu suosivan nimenomaan sokeripitoisia ruokia. Fruktoosi eroaa muista ruoka-aineista siinä mielessä, että siinä missä mistä tahansa vain hyvältä maistuvasta ruuasta saatava mielihyvä laantuu toistettaessa, sokeri toimii stimulanttimaisesti, ja tuottaa mielihyvää aina yhä uudestaan.

Sukroosi on addiktoiva aine, jonka on tutkimuksissa todettu aiheuttavan voimakkuudeltaan vastaavaa riippuvuutta, kuin klassisesti ovat tuottaneet alkoholi, tupakka, kokaiini ja heroiini. Läsnä ovat kaikki riippuvuuden määritelmään kuuluvat ilmiöt: mässäily, vieroitusoireet, himoitseminen ja herkistyminen muille vastaavien välittäjäaineiden kautta vaikuttaville substansseille. Esimerkiksi heroiiniriippuvainen himoitsee sokeria ollessaan vieroituksessa, ja vastaavasti sokeririippuvaiselle laukeaa vieroitusoireet, jos tämän opioidireseptorit, eli heroiinin vaikutuskanava, suljetaan väliaikaisesti sitä varten olevalla opioidiantagonistilla.

Useat tutkimukset ovat osoittaneet ylipainon lisääntyneen nimenomaan sokerin käytön myötä, ja ylipaino onkin länsimaissa yksi merkittävimmistä estettävissä olevista kuolemansyistä. Ylipainon lisäksi lisätyn sokerin on huomattu olevan yhteydessä tai aiheuttavan täysin muun muassa diabetesta, sydän- ja verisuonisairauksia, silmänpohjan rappeumaa, hammasmätää ja syöpää. Esimerkiksi Yhdysvalloissa arvioiden mukaan ylipaino tappaa noin viisi kertaa enemmän ihmisiä vuodessa kuin lääkkeiden ja huumeiden yliannostustapaukset yhteensä, ja ylipaino on vain yksi oire sukroosin käytöstä.

2. nikotiini
säännelty päihde
stimulantti

Nikotiini on monissa kasveissa luonnostaan esiintyvä aine, joissa se toimii hyönteismyrkkynä. Eniten nikotiinia on tupakoiden kasvisukuun kuuluvissa kasveissa, jonka kuivattuja lehtiä poltetaan nikotiinin psykoaktiivisten vaikutusten ja addiktion vuoksi. Aikaisimmat merkit tupakan käytöstä sijoittuvat ajalle 1400-1000eaa. Nikotiinin hyönteismyrkkyominaisuuksia käytetään nykyään hyväksi myös viljelyssä, mutta sen käyttö on vähentynyt muiden edullisempien ja vähemmän vahinkoa nisäkkäille aiheuttavien vaihtoehtojen myötä.

Nikotiini aktivoi nikotiiniasetyylikoliinireseptoreita, ja vaikuttaa välillisesti useisiin välittäjäaineisiin, joihin kuuluu: noradrenaliini, adrenaliini, arginiini, vasopressiini, serotoniini, dopamiini ja beta-endorfiini. Nikotiini on normaalissa savukekäytössä stimulantti, ja tuottaa hyvää oloa ja virkeyttä, sekä parantaa keskittymiskykyä ja muistia. Nikotiini on kuitenkin siitä epätyypillinen, että erityisen syvään hengitettäessä siitä tulee relaksantti sen kipua vähentävien ja rauhoittavien vaikutusten vuoksi. Nikotiini laskee myös painoa.

Nikotiini aiheuttaa heroiiniin verrattavaa psyykkistä ja fyysistä riippuvuutta, ja nostaa nopeasti toleranssia. Tutkimustulokset riippuvuuden kehittymisajasta ovat epäselviä, ja vaihtelevat ensimmäisistä kerroista vuoden sisään. Vieroitusoireisiin kuuluu ahdistusta, hermostuneisuutta, keskittymishäiriöitä, ruuansulatushäiriöitä, päänsärkyä, uneliaisuutta, vapinaa ja makean himoa.

Tupakan arvioidaan olevan merkittävin estettävissä oleva kuolemansyy kehittyneissä maissa ja tappaneen 2000-luvun aikana 100 miljoonaa ihmistä eli noin seitsemäntoista holokaustin verran. Noin puolien tupakoijista arvioidaan kuolleen tupakointiin liittyviin syihin. Tupakka vahingoittaa erityisesti sydäntä ja keuhkoja, ja lisäksi se aiheuttaa useammanlaista syöpää.

3. amfetamiini
huumausaine
stimulantti

Amfetamiini on luonnossa esiintymätön aine, joka syntetisoitiin ensimmäistä kertaa vuonna 1887. Se lisää sekä henkistä että fyysistä suorituskykyä. Amfetamiinia määrätään lääkkeeksi keskittymishäiriöön sekä narkolepsiaan, ja laittomasti sitä käytetään oppimista tai valveillaoloa vaativissa tilanteissa tai suurempina annoksina mielihyvän ja sosiaalisuuden lisäämiseen.

Amfetamiini aktivoi TAAR1-reseptoria, joka säätelee dopamiinin, noradrenaliinin ja vähemmässä määrin serotoniinin vapauttamista. Välittömiltä vaikutuksiltaan se lisää pienemmillä hyötyannoksilla keskittymis- ja oppimiskykyä, ja amfetamiinin on todettu lisäävän neuroplastisuutta, eli aivojen kykyä luoda uusia hermoyhteyksiä. Amfetamiini myös poistaa nälän tunnetta.

Historiallisesti amfetamiinia on markkinoitu 40-luvulla ilman reseptiä kotirouville energiapillerinä, ja Toisessa maailmansodassa sitä jaettiin yleisesti sotilaille rintamakäyttöön: esimerkiksi Suomen puolustusvoimat ostivat Saksasta Pervitiini-nimistä metamfetamiinia. Amfetamiinia käytetään laittomasti Suomenkin yliopistoissa oppimistyökaluna. Paul Erdos, yksi historian ansioituneimmista matemaatikoista, käytti sitä säännöllisesti. Kun hän voitti ystävänsä vedossa, jossa tämän piti todistaa, että hän pystyy olla käyttämättä amfetamiinia kuukauden ajan, tiedetään Erdoksen sanoneen: “Näytit minulle, etten ole addikti, mutta en saanut työtä tehtyä. Heräsin aamuisin, ja tuijotin tyhjää paperia. Ihan niin kuin tavallisilla ihmisillä, minulla ei ollut mitään ideoita. Takiasi matematiikan kehitys on jätättänyt jälkeen kuukaudella.”

Amfetamiini on sekä fyysisesti että henkisesti addiktoivaa, mutta hoitoon hakeutuneista päihde- ja huumeongelmaisista amfetamiinin käyttäjiä on vain noin yksi prosentti loppujen ollessa lähinnä alkoholi-, opiaatti tai kokaiiniriippuvaisia. Yliannostustapaukset ovat harvoin kuolettavia, mikäli potilas hakeutuu hoitoon. Amfetamiini nostaa riskiä sairastua tiettyihin verenkiertoelimistön tauteihin, koska se nostaa sykettä suhteessa käyttöannokseen, ja näin rasittaa sydäntä. Amfetamiini ei kuitenkaan ole neurotoksista, mutta ulkonäöltään ja vaikutuksiltaan vastaava metamfetamiini on. Myös “amfetamiinipsykoositapaukset” ovat tilastollisesti käytännössä kokonaan seurausta metamfetamiin käytöstä.


DEPRESSANTIT

4. etanoli
säännelty päihde
depressantti

Etanoli, eli puhekielessä alkoholi, on yleisesti luonnossa esiintyvä hiivan aineenvaihdunnan sivutuote, jota myös ihmiskeho tuottaa luontaisesti jopa kahden oluen verran päivässä. Se on ihmiskunnan käyttämistä psykoaktiivisista aineista yksi vanhimmista, ja aikaisimmat havainnot etanolista ulottuvat yhdeksän tuhannen vuoden taakse. Etanolia käytetään päihtymisen lisäksi polttoaineena, liuottimena ja desinfiointiaineena. Etanoli yritettiin kieltää 1900-luvun alkupuolella suuressa osassa maailmaa, Suomessakin, mutta noin vuosikymmenen jälkeen nämä kiellot peruttiin, koska etanolin haitat kasvoivat sääntelemättömänä hallitsemattomiksi, ja järjestäytynyt rikollisuus räjähti uuden tulonlähteensä ansiosta käsiin.

Etanoli toimii keskushermostossa pääasiallisesti säätelemällä GABA-reseptoreiden toimintaa. Tätä kautta se aktivoi aivojen dopamiiniteitä, jotka yhdistetään addiktioihin, ja muiden depressanttien tavoin lamaannuttaa keskushermostoa, jonka oireita ovat muun muassa harkintakyvyn heikkeneminen, ja aistien turtuminen. Pienempinä annoksina etanoli tuottaa euforiaa, ja lisää luovuutta poistamalla mielestä ylimääräistä arkipäiväistä kohinaa. Suurempina annoksina sen vaikutukset depressanttina korostuvat. Etanoli laajentaa verisuonia, ja lisää lämmön tunnetta kehossa. Etanoli on myös diureetti, eli se estää elimistöä vastaanottamasta vettä, ja lisää veden poistumista.

Etanoli on myrkky solutasolla, ja se aiheuttaa vahinkoa lähes jokaiselle elimelle ja järjestelmälle ihmiskehossa. Se yhdistetään muun muassa sydän- ja verisuonisairauksiin sekä maksasairauksiin; mielenterveyden puolelta masennukseen, maniaan, paniikkitiloihin, pelkotiloihin, persoonallisuushäiriöihin, skitsofreniaan ja itsemurhiin; ja neurologien mukaan se aiheuttaa vahinkoa esimerkiksi työmuistille, suunnittelukykyihin, visuaaliseen hahmotuskykyyn, sekä aiheuttaa aivovaurioita. Etanoli on ensimmäisen luokan karsinogeeni, eli syövän aiheuttaja. Erittäin haitallista etanoli on nuorille, noin alle 25-vuotiaille, keiden aivojen kehitykselle etanoli aiheuttaa peruuttamatonta vahinkoa. Koska etanoli estää verta hyytymästä, se voi kuitenkin pieninä määrinä vähentää riskiä veritulppiin ja infarkteihin.

Etanoli on henkisesti ja fyysisesti yksi addiktoivimmista psykoaktiivisista aineista. Vieroitusoireet alkavat lievästä ahdistuksesta ja univaikeuksista hallusinaatioihin sekä täysiin harhaisuuksiin, lisäksi ovat potentiaalisesti hengenvaarallisia. Etanoliyliannostus on suhteellisen lähellä sen tavallisia käyttöannoksia, ja sen oireita ovat tajuttomuus, hypotermia ja hengityksen lamaantuminen. Etanoli altistaa myös tukehtumisriskille, koska se lamaannuttaa tarpeeksi suurina annoksina nielurefleksin, jolloin tajuton ihminen saattaa oksentaa hengitystiensä umpeen.

5. heroiini
erittäin vaarallinen huumausaine
depressantti

Diasetyylimorfiini on Bayer-lääkeyhtiön Heroin-nimellä vuosien 1898 ja 1910 välillä markkinoima päihde ja lääke yskään, ripuliin sekä kipuun, ja sen kauppanimi tarkoittaa sankarillista. Heroiini kehitettiin korvaamaan tavallinen morfiini ilman riippuvuuspotentiaalia, missä myöhemmän tiedon valossa epäonnistuttiin. Nykyään heroiini on reseptilääke, jota määrätään maailmalla esimerkiksi syöpä- tai leikkauksen jälkeisiin kipuihin. Aikaisimmat merkit morfiinin käytöstä tunnetaan Mesopotamiasta ajalta 3400eaa.

Heroiini muuttuu elimistössä morfiiniksi, joka aktivoi keskushermoston opioidireseptoreita poistaen kipua sekä ahdistusta ja aiheuttaen fyysistä sekä henkistä euforiaa. Koska euforia kasvaa sitä suuremmaksi, mitä nopeammin elimistö ottaa morfiinin käyttöönsä, suonensisäinen käyttö on ongelmakäyttäjillä suosittua. Lisäksi, koska heroiinin käyttö keskittyy yleensä heikko-osaisiin yhteiskuntaluokkiin, on injektio myös taloudellisin nauttimismuoto.

Heroiinin fyysinen addiktiopotentiaali perustuu siihen, että se ylistimuloi dopamiinireseptoreita aivoissa, johon aivot vastaavat tulemalla vähemmän herkiksi endorfiineille, jotka reguloivat dopamiinin vapauttamista. Jatkuvan heroiinin käytön ja kasvaneen toleranssin takia nostettujen annoskokojen jälkeen tavalliset ärsykkeet eivät enää vapauta dopamiinia, jolloin ongelmakäyttäjälle tulee ilman heroiinia jatkuva kipeä olotila. Vieroitusoireisiin kuuluu masennusta, pahaa oloa sekä oksentamista, univaikeuksia, kipuja ja lihasten nykimistä.

Heroiini ei muiden opioidien tavoin itsessään aiheuta muuta terveydellistä haittaa kuin ummetusta. Käytännössä heroiinin terveysriskit liittyvät laittomuuteen, ja niihin lukeutuu tuntemattomasta vahvuudesta johtuvat vahinkoyliannostustapaukset, epäterveellisiin jatkeaineisiin liittyvät komplikaatiot ja osaamattomaan suonensisäiseen käyttöön liittyvät tauti- ja infektiotapaukset. Myös yliannostustapaus on mahdollista peruuttaa välittömästi nauttimalla opioidiantagonistia, joka tukkii opioidireseptorit, ja estää morfiinia kiinnittymästä.

Useat tutkimukset ovat tulleet siihen tulokseen, ettei heroiiniriippuvuus kehity automaattisesti, vaan heroiiniaddiktio, huomioiden heroiinin kipua ja ahdistusta vähentävät vaikutukset, johtuu sosiaalisista ongelmista kuten väkivaltaisista kodeista ja heikosta taloudellisesta tilanteesta. Eräässä aihealueen klassikkotutkimuksessa kahta ryhmää rottia pidettiin liian pienissä häkeissä ilman virikkeitä, ja nämä pakotettiin juomaan morfiinilla kyllästettyä vettä siihen pisteeseen, että olivat koukussa. Kun myöhemmin osa rotista siirrettiin suureen häkkiin, jossa rotat pystyivät toteuttamaan itseään lajityypillisesti, nämä eivät osoittaneet enää mitään kiinnostusta morfiiniin, vaikka kärsivätkin heroiinin lopettamisen oireista. Huono-osaiset rotat taas jatkoivat pahan olonsa lääkitsemistä. Historiallisesti morfiinia ja heroiinia oli vapaasti saatavilla, ja käytettiin päihteenä yleensä polttamalla piipusta, 1800-luvun ja 1900-luvun alun Yhdysvalloissa ja Britanniassa, mutta addiktien osuus populaatiosta ei koskaan ylittänyt edes yhtä prosenttia.


PSYKEDEELIT

6. kannabis
huumausaine
psykedeeli

Kannabis on yksi maailman vanhimmista viljellyistä hyötykasveista: Ruokana se on niin sanottu superfood; siitä voi tehdä kestäviä tekstiilejä; ja Suomen olosuhteissa se tuottaa enemmän biomassaa kuin metsä tai mikään muu kasvi, ja tästä biomassasta voi tehdä kaikkea taloista ja paperista autoihin ja elektroniikkakomponentteihin. Lisäksi sen viljeleminen poistaa ympäristöstä myrkkyjä ja kasvihuonekaasuja. Kannabista käytetään lääkevaikutuksiensa lisäksi myös päihteenä yleensä joko polttamalla, vaporisoimalla tai syömällä.

Kannabiksen psykoaktiivinen ainesosa on THC, joka aktivoi aivoissa CB1-reseptoreita, ja lisää epäsuorasti dopamiinin vapauttamista. THC on mieto psykedeeli, jonka vaikutuksiin kuuluu niin sanottu body high, eli miellyttävä ja lämmin kihelmöinti vartalossa, tunteiden ja värien voimistuminen, sekä lisääntynyt herkkyys yksityiskohdille: vaikutuksen alaisena käyttäjä huomaa itsessään ja muissa erilaisia mekanismeja, joita ei aikaisemmin ole huomannut, ja musiikki voi olla kokemuksena hyvinkin vaikuttava. Yleisesti THC :n vaikutus on myös rauhoittava.

Kannabista käytetään lääkkeenä lievittämään erilaisia vakavia kipuja ja oireita, joihin lukeutuu kemoterapia- ja AIDS-oireet. Lisäksi kannabiksen lihaksia rentouttava vaikutus hoitaa jäykkähalvausta. Kannabiksen runsaan käytön on kuitenkin todettu heikentävän väliaikaisesti kognitiivisia kykyjä lähimuistin, uuden oppimisen ja tarkkavaisuuden osalta. Lisäksi se ennenaikaistaa psykoosin puhkeamista sille alttiilla ihmisillä. Mikäli kannabista käytetään polttamalla, haittoihin lukeutuu myös yleisesti savun hengittämiseen liittyvät suun ja hengityselinten sairaudet. Välitöntä fyysistä vaaraa THC ei voi kuitenkaan aiheuttaa millään realistisella annoksella. Kannabis voi aiheuttaa psyykkistä riippuvuutta joillekin, ja sen vieroitusoireisiin lukeutuu yleinen ärsyyntyminen ja unettomuus.

7. DMT
huumausaine
psykedeeli

Dimetyylitryptamiini on monista kasveista ja eläimistä löytyvä välittäjäaine, jota löytyy luonnostaan pieniä määriä myös ihmisestä. Klassisesti sitä on käytetty Etelä-Amerikassa amazoninajahuaskaliaanista tehdyssä juomassa. Amazonin heimoille itselleen ajahuaskajuoma on tärkeä osa heidän identiteettiään, ja ajahuaskaa kutsutaankin siellä parantaja- tai opettajakasviksi. DMT :tä on osattu myös syntetisoida 30-luvulta lähtien.

DMT aktivoi aivoissa serotoniinireseptoreita. Tällöin se tuottaa unenomaisia tiloja, joissa käyttäjä matkustaa kaukaisiin maailmoihin, joissa yleensä erilaiset oppaat ja opettajaolennot vastaanottavat tämän ja kommunikoivat tämän kanssa. DMT ei aiheuta sekavuutta, vaan kokemuksen aikana mieli on kirkas, ja koettu vastaa vakuuttavuudeltaan todellisuutta. Mikäli DMT :tä käytetään polttamalla tai injektoimalla, vaikutuksien todellinen kesto on noin 5-20 minuuttia, mutta ajanvääristymän takia tämä saattaa tuntua tuntikausilta.

Jotta DMT ei hajoaisi mahassa, ja säilyisi psykoaktiivisena, täytyy siihen oraalisesti nautittuna lisätä monoamiinioksidaasi-inhibiittoria esimerkiksi tiettyjen kasvien kaarnasta, joka myös lisää kokemuksen kestoa 1-8 tuntiin. Tällaista seosta kutsutaan ajahuaskajuomaksi, johon liittyy kokemuksen aluksi myös “puhdistumiseksi” kutsuttu oksentaminen. Joka vuosi kymmenet tuhannet turistit matkustavat Peruun ja Kolumbiaan ottamaan osaa paikallisten shamaanien vetämiin ajahuaskarituaaleihin.

DMT :llä ei ole mitään tunnettuja psyykkisiä tai fyysisiä haittavaikutuksia sen lisäksi, että serotonergisten lääkkeiden runsas käyttö on yhdistetty lisääntyneeseen riskiin sairastua sydämen läppävikaan. Yliannostus on käytännössä mahdoton sen vaatiessa satoja kertoja suuremman annoksen kuin normaalisti käytettäessä. DMT ei kuitenkaan sovi kaikkien mielialalääkkeiden kanssa käytettäväksi, ja se on tuottanut komplikaatioita ihmisille, jotka ovat käsineet mielenterveysongelmista kuten skitsofreniasta. Lisäksi Etelä-Amerikassa on raportoitu tapauksia, jossa huijarishamaanit ovat laittaneet ajahuaskajuomaan muita psykoaktiivisia aineita hyväksikäyttääkseen uhrejaan seksuaalisesti tai muin tavoin.

8. psilosybiini
erittäin vaarallinen huumausaine
psykedeeli

Psilosybiini on tietyissä sienissä esiintyvä psykoaktiivinen aine, joka muistuttaa läheisesti ihmisen keskushermoston välittäjäainetta, serotoniinia. Näitä sieniä tunnetaan yli kahtasataa lajia, ja psilosybiinisieniä löytyy kaikilta mantereilta. Aikaisimmat viitteet psilosybiinisienten käytöstä uskotaan sijoittuvan uskonnollisiin rituaaleihin jopa 9000eaa. Psilosybiini, ja psykedeelit ylipäänsä, ovat tunnettuja siitä, että ne tuottavat syviä ja henkilökohtaisesti merkityksellisiä kokemuksia, joilla on tapana jättää pysyviä muutoksia matkailijan persoonallisuuteen tai maailmankuvaan.

Psilosybiini muuttuu kehossa psilosiiniksi, joka matkii serotoniinia, ja kiinnittyy serotoniinireseptoreihin. Aivokuvaukset näyttävät, että tämä lisää tiedon liikkumista aivoissa, ja yhdistää sellaisiakin aivojen alueita toisiinsa, jotka eivät normaalisti kommunikoi keskenään. Subjektiivisiin kokemuksiin liittyy yleensä tunnetilojen voimistumista, yhtenäisyyden tunnetta maailman kanssa, syvää mielenkiintoa omiin sisäisiin ja ulkoisiin ilmiöihin ja erilaisten kulttuurillisten rajoitteiden poistumista. Myös aistihavainnot vääristyvät tai tarkentuvat psykedeeleille ominaisella tavalla. Erilaiset ohi menevät pelko- tai paniikkitilat ovat mahdollisia etenkin aloittelijoilla, mutta näitä voi ehkäistä tehokkaasti suorittamalla matkailu turvallisen tuntuisessa ympäristössä ja seurassa. Päihtymys kestää 2-6 tuntia.

Psilosybiiniä käytetään lääketieteessä Hortonin oireyhtymän hoitamiseen, ja lisäksi se on osoittanut potentiaalia mielenterveystyössä, jossa sen käyttöä on alettu taas tutkia huumeiden vastaisen sodan aloittamisen jälkeen. Sen on esimerkiksi todettu vähentävän ahdistusta ja masennusta ihmisillä, joilla on kuolemaan johtava syöpä. Lisäksi psilosybiinin on todettu tekevän ihmisistä onnellisempia ja vahvistavan heissä persoonallisuuden piirrettä opennes to experience, jossa korostuu aktiivinen mielikuvitus, esteettinen arvostus, herkkyys omille tunteilleen, monipuolisuuden arvostus ja älyllinen uteliaisuus. Tämä löytö sinällään on merkittävä, koska persoonallisuudella ei ole tapana muuttua aikuisilla ihmisillä.

Psilosybiini ei aiheuta vahinkoa terveydelle eikä ole addiktoivaa. Britannian entisen johtavan huume- ja lääkeneuvoja professori David Nuttin johtaman tutkimuksen mukaan psilosybiini oli yleisimmistä päihteistä ja huumeista kaikista vähiten yksilöille tai yhteiskunnalle haittaa aiheuttava aine. Ja The Registry of Toxic Effects of Chemical Substances myöntää psilosybiinille korkeamman terapeuttisen indeksin, joka korreloi turvallisuuden kanssa, kuin aspiriinille. Yleensä serotonergisiin psykedeeleihin myös liittyy mekanismi, joka vähentää käyttöä ajan myötä.


DELIRIANTIT

9. hulluruoho
sääntelemätön päihde
deliriantti

Hulluruoho on ympäri maapalloa trooppisilla alueilla kauniisti kukkiva mutta erittäin myrkyllinen kasvilaji. Sitä kasvatetaan laajalti kukkapenkeillä ja -ruukuissa ulkonäkönsä takia, ja se on lähestulkoon koko maailmassa, myös Suomessa, täysin laillinen kasvi. Hulluruohon sisältämät myrkyt ovat deliriantteja, eli hyvin tarkkoina annoksina niitä voi käyttää vahingoittamisen sijaan myös päihtymiseen, ja niitä onkin käytetty noitien ja shamaanien rituaaleissa jo ennen kirjoitettua historiaa.

Hulluruoho sisältää kahta eri psykoaktiivista kemikaalia, scopolamiinia ja atropiinia, jotka estävät keskushermoston muskariiniasetyylikoliinireseptoreita toimimasta. Jo suhteessakin pieninä annoksina tämä kasvi aiheuttaa vahvoja ulkoisia hallusinaatioita, ja kyky erottaa todellinen epätodesta katoaa. Hallusinaatiot voivat vaihdella arkipäiväisistä asioista kuten olemattomien ihmisten kanssa juttelusta ja kuviteltujen savukkeiden polttamisesta hyönteisiin sekä painajaismaisiin olentoihin ja kokemuksiin. Myös sisäiset hallusinaatiot ovat osa kokemusta, eli päihtynyt henkilö saattaa esimerkiksi vaihtaa huonetta tai mennä vaihtamaan vaatteet vain huomatakseen, ettei koskaan liikkunutkaan. Delirianttikokemuksia määrittää alusta loppuun vahva dysforia eli ahdistus ja tunne siitä, että jotain pahaa tapahtuu. Syötynä hulluruohon vaikutukset voivat kestää jopa kahdeksantoista tuntia.

Hulluruoho on myrkyllinen kasvi, ja ero tappavan ja päihdyttävän annoksen välillä on pieni. Koska eri yksilöiden välillä voi olla viisinkertaisia vahvuuseroja, pitää hulluruohoa käyttäessä olla hyvin varovainen. Suositellaan, että kasvi jauhetaan hienoksi jauheeksi, jotta pitoisuudet kasvin sisällä tasoittuvat, ja tämän jälkeen annostusta lähdetään varovaisesti kasvattamaan. Koska hulluruoho aiheuttaa sekavuutta, pelkoa, ahdistusta ja todellisuudentajun menettämistä, myös onnettomuusriski nousee merkittäväksi. Hulluruohoa ei yksinkertaisesti voi suositella käytettäväksi kuin äärimmäisen uteliaisuuden tyydyttämiseksi. Addiktiopotentiaalia kyseisellä kasvilla ei kuitenkaan ole.

Advertisements

3 thoughts on “Rehellistä päihde- ja huumevalistusta: tiesitkö sinä tätä yleisimmistä päihteistä?

  1. Pingback: Maailman yleisin ja vaarallisin huume-Sukroosi! | Mitä Vittua??!!

  2. > Glukoosi on ihmiselle pienissä määrin välttämätön ravintoaine
    > pienissä määrin
    Kaikki kehon energia-aineenvaihdunta perustuu glukoosiin. Aikuisen normaalit elintoiminnot vaatii sitä n. 200g päivässä.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s